Català:

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: DUALMIND S.L. – NIF: B-62392196.

En compliment del RGPD 2016/ 679 UE i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de
dades i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades identificatives i els
continguts en els correus electrònics i fitxers adjunts, poden ser incorporats a les
nostres bases de dades amb la finalitat d’informar per qualsevol mitjà electrònic, de
mantenir relacions professionals i / o comercials i, que seran conservats mentre es
mantingui la relació. Si ho desitja, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a les dades postals:

C/ Sant Antoni 8-10 local, 08180 Moià (Barcelona) ó al correu electrònic:
protecciondatos @ dualmind.com

Aquest missatge i qualsevol document que porti adjunt, si és el cas, pot ser
confidencial i destinat únicament a la persona o entitat a qui ha estat enviat.

Castellano:

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS.

Responsable: DUALMIND S.L. – NIF: B-62392196.

En cumplimiento del RGPD 2016/ 679 UE y la Ley Orgánica 3/2018 de protección de
datos y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos identificativos
y los contenidos en los correos electrónicos y ficheros adjuntos, pueden ser
incorporados a nuestras bases de datos con la finalidad de informarle por cualquier
medio electrónico, de mantener relaciones profesionales y/o comerciales y, que serán
conservados mientras se mantenga la relación. Si lo desea, puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y
oposición dirigiéndose a los datos postales:

C/ Sant Antoni 8-10 local, 08180 Moià (Barcelona) o al correo electrónico: protecciondatos @ dualmind.com

Este mensaje y cualquier documento que lleve adjunto, en su caso, puede ser
confidencial y destinado únicamente a la persona o entidad a quien ha sido enviado.